Malerier. Skovfolk

“Skovfolk I”. 90 x 100 cm. Akryl på lærred. Maj 2021. 8000kr
“Skovfolk II”. 90 x 100 cm. Akryl på lærred. Maj 2021. 8000kr
“Skovfolk III”. 90 x 100 cm. Akryl på lærred. Januar 2022. 8000kr
“Skovfolk IV”. 90 x 100 cm. Akryl på lærred. Januar 2022. 8000kr