Malerier. Skovfolk

“Skovfolk I”. 90 x 100 cm. Akryl på lærred. Maj 2021. 7000kr
“Skovfolk II”. 90 x 100 cm. Akryl på lærred. Maj 2021. 7000kr